آیکون منو
توجه ! توجه !  فرایند درخواست مجوز پس از تکمیل دکمه ثبت نهایی تکمیل خواهد شد.
در ضمن برای بخش های مختلف به عنوان مثال ثبت همراهان یا خودروها، دکمه ی ثبت مربوط  حتما زده شود تا اطلاعات ثبت شود.

ورود به مناطق
* هدف
* استان
* شهرستان
* بخش
* نام درخواست کننده
* نام خانوادگی درخواست کننده
آدرس ایمیل
* کد ملی
* ملیت
* تلفن همراه
تلفن
آدرس
* کد پستی
تعداد همراه
ويرايش حذف

مشخصات همراهان
نام همراه نام خانوادگی همراه
تعداد خودرو
ويرايش حذف

مشخصات خودرو
پلاک نوع خودرو
* نام منطقه
زمان بازدید
طول مدت بازدید
محل اسکان
مسیر حرکت
کد امنیتی
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *