مدیر کل جدید محیط زیست استان فارس منصوب شد
معاون جدید محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست استان تهران منصوب شد
مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان قزوین منصوب شد
 عضو شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید