مدیر کل محیط زیست استان خوزستان منصوب شد
سرپرست دفتر مدیریت پسماندها منصوب شد
سرپرست هسته مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
رئیس برد مدیریتی مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در غرب و مرکز آسیا منصوب شد
ناظر ارشد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب شد
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید