1
ناظران بر فرآیند کارگروه ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی در سال 97 سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند در ابلاغ های جداگانه ای از سوی اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت ،حقوقی وامور مجلس سازمان محیط زیست اعضای ناظران بر فرآیند کارگروه ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی در سال 97 سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، در ابلاغ های جداگانه ای از سوی اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت ،حقوقی وامور مجلس سازمان محیط زیست ، سرکار خانم ها معصومه بارانی،آزاده باوفا، صدیقه خودجو صفت  به عنوان اعضای ناظران بر فرآیند کارگروه ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی در سال 97 سازمان منصوب  شدند.

در ابلاغ اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت ،حقوقی وامور مجلس سازمان محیط زیست خطاب به این اعضاآمده است: در این خصوص لازم است ضمن هماهنگی با دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد نسبت به بازبینی و تدقیق اطلاعات عملکردی مربوط به شاخص های عمومی ثبت شده در سامانه تسما و شناسایی و رفع نقاط ضعف،موانع ومشکات موجود در سامانه مذکور و همچنین تطبیق برنامه ها و شاخص ها با مدارک و مستندات ضمیمه شده و قوانین و بخشنامه های ابلاغی و صحت امتیازدهی در هر یک از مولفه ها اقدام و موارد را تا زمان اتمام فرآیند وانجام مراحل ارزیابی توسط سازمان اداری و استخدامی، بصورت مستمر پیگیری نمایید.

بدیهی است در راستای منویات ریاست سازمان و باحفظ مسئولیت دفتر بازرسی وارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات، تمامی مدیران ادارات و واحدهای تابعه ملزم به همکاری بوده و باتوجه به محدودیت زمانی موجود ضرورت دارد  گزارش اقدامات را بصورت روزانه به اینجانب اعلام نمایید.

بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید